Reklama

Osoby mieszkające w Polsce, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, mogą skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak się dobrowolnie ubezpieczyć?

Ubiegający się o dobrowolne ubezpieczenie musi przedstawić dokument tożsamości oraz dokument potwierdzający ostatni okres ubezpieczenia (np. zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne). Następnie w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania należy wypełnić wniosek i podpisać umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Przerwa w ubezpieczeniu

W przypadku osobyktóra miała przerwę w ubezpieczeniu zdrowotnym w Polsce lub do tej pory nie była ubezpieczona, objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym może być uzależnione od wniesienia dodatkowej opłaty na rachunek Funduszu. Wysokość opłaty zależy od tego, jak długo osoba ta nie była objęta ubezpieczeniem. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek ubezpieczającego, dyrektor oddziału Funduszu może odstąpić od pobrania opłaty dodatkowej lub rozłożyć ją na miesięczne raty.

Ubezpieczający się dobrowolnie ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Objęcie ubezpieczeniem członków rodziny nie wiąże się z koniecznością odprowadzania dodatkowej składki.

Z dniem określonym w umowie ubezpieczony oraz członkowie jego rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dowodem ubezpieczenia dla osoby, która podpisała umowę, jest egzemplarz umowy wraz z dowodem opłacenia składki za ostatni miesiąc, zaś dla członków rodziny tej osoby – egzemplarz umowy, druk zgłoszeniowy ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA oraz dowód opłacenia składki za ostatni miesiąc.

Rozwiązanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia

Osoba ubezpieczająca się dobrowolnie w każdej chwili może rozwiązać umowę, składając pisemną rezygnację w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym dla jej miejsca zamieszkania. Umowa wygasa w przypadku uzyskania przez ubezpieczającego obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozwiązanie umowy lub jej wygaśnięcie nie anuluje konieczności opłacenia składek za okres, w którym umowa obowiązywała.

 

Źródło: MZ

Podziel się
Następny artykuł

Jak często można zmieniać lekarza? Jakie badania może zlecić internista? Gdzie w nocy szukać bezpłatnej pomocy medycznej? Czy chory może pójść do leka... czytaj dalej