Reklama
Uzyskanie dostępu do ZIP przez dzieci i osoby do 18. roku życia

W jaki sposób można uzyskać dostęp do Zintegrowanego Informatora Pacjenta przez dzieci, osoby ubezwłasnowolnione częściowo albo całkowicie lub pełnomocnika?

Uzyskanie dostępu do ZIP przez dzieci i osoby do 18. roku życia, osoby ubezwłasnowolnione częściowo albo ubezwłasnowolnione całkowicie

Osoby, które składają wniosek w imieniu tych osób, poza wnioskiem muszą złożyć również:

  • odpis aktu urodzenia lub,
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę dla małoletniego /ubezwłasnowolnionego lub,
  • odpis zaświadczenia o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora, uprawnionego do reprezentowania osoby ubezwłasnowolnionej.
Uzyskanie dostępu do ZIP przez pełnomocnika

Z treści pełnomocnictwa powinno wynikać, że zostało ono udzielone w celu uzyskania danych dostępowych do ZIP.

Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie.

Osoba, na rzecz której pełnomocnictwo jest udzielane, nie musi brać udziału w tej czynności notarialnej.

W miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej do poświadczania własnoręczności podpisu na dokumencie pełnomocnictwa, upoważniony jest:

  • wójt
  • burmistrz
  • prezydent miasta

Źródło: NFZ

Podziel się
Następny artykuł

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw przewiduje wprowadzenie Internetowego Ko... czytaj dalej