Reklama
Recepta - wszystko, co musisz o niej wiedzieć
Recepta to pisemne polecenie lekarza skierowane do farmaceuty. Dotyczy ono leków, które mają zostać użyte w farmakoterapii pacjenta. Co warto o niej wiedzieć?

Recepta lekarska

Recepta lekarska jest wystawiana przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, lekarza, który podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz lekarza, który podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wystawianie recept pro auctore, pro familia. Stanowi ona podstawę do nabycia:

 • leku refundowanego;
 • środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
 • wyrobu medycznego;
 • wyposażenia wyrobu medycznego;
 • wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro;
 • wyposażenia wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro.

Recepta farmaceutyczna

W przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia pacjenta, kierownik apteki może wydać bez recepty lekarskiej produkt leczniczy zastrzeżony do wydawania na receptę w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu (z wyłączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R).

Recepta farmaceutyczna powinna zawierać:

 • nazwę wydanego leku;
 • dawkę;
 • przyczynę wydania leku;
 • tożsamość i adres osoby, dla której został wydany lek;
 • datę wydania leku;
 • podpis i pieczątkę kierownika apteki.

Tego typu recepta jest realizowana za 100% odpłatnością, nawet jeśli lek wydawany na jej podstawie podlega refundacji.

Recepta transgraniczna

Wprowadzono ją, aby zapewnić pacjentowi prawo do otrzymania leku na terenie Unii Europejskiej na podstawie recepty wystawionej w innym państwie członkowskim, niż państwo jej realizacji.

Lekarz może wystawić taką receptę, jeśli pacjent zgłosi wolę realizacji recepty w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej. Recepta transgraniczna może być zrealizowana wyłącznie za pełną odpłatnością – niezależnie od uprawnień przysługujących pacjentowi w Polsce.

Recepta transgraniczna, która nie została zrealizowana w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, może zostać zrealizowana w Polsce za pełną odpłatnością. Jeśli recepta została wystawiona zgodnie z przepisami uprawniającymi do jej realizacji i refundacji przez NFZ, może być zrealizowana w Polsce z uwzględnieniem odpłatności określonych w ustawie o refundacji.

Uwaga: na recepcie transgranicznej nie może być przepisany lek o kategorii dostępności „Rpw”, czyli taki, który zawiera środki odurzające lub substancje psychotropowe.

Ile ważna jest recepta?

Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia lub 30 dni od wyznaczonej przez lekarza daty realizacji „od dnia”, jeśli taka została określona na recepcie.

Wyjątek od tej zasady stanowi recepta wystawiona na:

 • antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego (pozajelitowego) – 7 dni od daty jej wystawienia;
 • preparaty immunologiczne, wytwarzane dla indywidualnego pacjenta – 90 dni od daty jej wystawienia;
 • leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które są sprowadzane indywidualnie dla pacjenta z zagranicy –120 dni od daty jej wystawienia.

Uwaga: pamiętaj, że jeśli lekarz przepisze na recepcie więcej niż jeden lek, termin realizacji recepty jest liczony indywidualnie dla każdego z nich.

Odpisy recept

Farmaceuta ma możliwość wystawienia odpisu recepty, jeżeli została ona wystawiona na leki posiadające kategorię dostępności „Rp” i „Rpz” (z wyłączeniem substancji należących do wykazu A, czyli substancji bardzo silnie działających, określonych w Farmakopei Polskiej, które zawierają w swoim składzie substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P, oraz leków zawierających środki odurzające z grupy II-N). Odpis recepty daje pacjentowi możliwość wykupienia części leków zapisanych na recepcie w innym terminie. Odpis recepty jest realizowany za pełną odpłatnością.

 • Odpis recepty jest realizowany za pełną odpłatnością wyłącznie w aptece, w której został sporządzony.
 • Odpis recepty realizuje się w terminie odpowiadającym terminowi realizacji recepty.

Odpis recepty powinien zawierać:

 • co najmniej adres apteki w formie nadruku lub pieczęci;
 • dane pacjenta:
 • imię i nazwisko,
 • adres (nazwa miejscowości, ulica, numer domu, numer lokalu – jeżeli nadano, miejsca zamieszkania albo miejsca pełnienia służby wojskowej – jeżeli dotyczy albo miejsca zamieszkania osoby uprawnionej albo siedziby urzędu gminy lub gminnego ośrodka pomocy społecznej),
 • wiek (w przypadku pacjenta do lat 18, o ile nie można go ustalić na podstawie numeru PESEL znajdującego się na recepcie);
 • nazwę leku, który ma być wydany;
 • postać farmaceutyczną;
 • dawkę;
 • ilość leku, która jest różnicą między ilością przepisaną na recepcie i wydaną w aptece;
 • sposób użycia, jeżeli na oryginale recepty widniała taka informacja;
 • imię i nazwisko osoby uprawnionej;
 • termin realizacji;
 • datę wystawienia i numer ewidencyjny recepty, której dotyczy odpis nadany przez aptekę;
 • imię i nazwisko farmaceuty sporządzającego odpis recepty, w formie nadruku lub pieczęci;
 • podpis farmaceuty sporządzającego odpis recepty.

 

Źródło: MZ

Podziel się
Następny artykuł

Wiele osób wciąż ma obawy przed zarejestrowaniem się w bazie dawców, choćby ze względu na mity, które krążą w opinii publicznej. Rozprawiamy się z naj... czytaj dalej