Reklama

Nie trzeba mieć Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jej posiadanie nie ma charakteru obowiązkowego. Warto jednak zdecydować się na wyrobienie wyrobienie tej karty. Dlaczego? W przypadku konieczności skorzystania z opieki medycznej podczas pobytu zagranicą, okazując EKUZ lekarzowi, posiadacze karty powinni zostać potraktowani tak, jak osoba ubezpieczona w danym kraju. Za udzielone świadczenie pacjent nie powinien zostać obciążony kosztami, innymi niż koszty, które zgodnie z ustawodawstwem tego państwa ponoszą osoby w nim ubezpieczone. Uzyskanie EKUZ przed wyjazdem  zminimalizuje prawdopodobieństwo ewentualnego obciążenia kosztami leczenia.

Co jednak, gdy nie posiadamy Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego?

 W trakcie pobytu w innym państwie członkowskim UE/EFTA istnieje możliwość uzyskania Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ . Dokument taki jest wydawany w wyjątkowych okolicznościach. Dotyczy to na przykład sytuacji kradzież lub utraty EKUZ, a także w przypadku wyjazdu w terminie zbyt krótkim, by możliwe byłoby wydanie EKUZ. Dobra informacja jest także dla osób, które zapomniały przed wyjazdem zawnioskować o dokument EKUZ.

Co trzeba zrobić, żeby uzyskać Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ?

Niezbędne jest przesłanie podpisanego wniosku o wydanie certyfikatu do odpowiedniego Odziału Wojewódzkiego NFZ.

We wniosku należy wskazać:

  • daty w jakich świadczenie zostało wnioskodawcy udzielone
  • lub daty początkowej, w przypadku, gdy osoba nadal pozostaje w trakcie leczenia.

Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ ma ograniczoną datę ważności - zwykle jest to czas w którym udzielane jest świadczenie.

Za równorzędne z ww. wnioskiem o wydanie Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ uznawane jest pismo złożone przez wnioskodawcę. Musi ono jednak zawierać wszystkie dane, które są wymagane do wydania Certyfikatu. W takim piśmie powinny znależć się następujące dane:

  • imię
  • nazwisko
  • adres zamieszkania
  • data urodzenia lub nr PESEL wnioskodawcy
  • okres na jaki certyfikat ma zostać wydany
  • oświadczenie, iż wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym
  • ewentualny telefon kontaktowy.

Z wnioskiem o wydanie Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ może wystąpić również instytucja miejsca pobytu, przesyłając pisemny wniosek do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ lub do Centrali NFZ. Do wystąpienia z wnioskiem o Certyfikat może zostać również upoważniona osoba trzecia - niezbędne jednak w takiej sytuacji jest odpowiednie upoważnienie.

Źródło: MZ

 

Podziel się
Następny artykuł

Pacjenci uprawnieni do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mogą korzystać z uprawnień wynikających z unijnego mechanizmu... czytaj dalej