Reklama

Zdarzają się niestety przypadki, gdy proces świadczeń opieki zdrowotnej nie przebiega w prawidłowy sposób. Co trzeba w takiej sytuacji zrobić, do kogo się zwrócić?

Przede wszystkim warto wiedzieć jakie informacje powinno zawierać takie pismo. Niezbędne są:

 • dane skarżącego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu),
 • dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy,
 • precyzyjny opis zdarzenia,
 • w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.

Pracownicy NFZ nie są upoważnieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy w procesie leczenia. Dlatego w sytuacji niewłaściwego postępowania w pierwszej kolejności zwrócić się do:

 • dyrektora szpitala
 • kierownika przychodni
 • Rzecznika Praw Pacjenta lub rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej lub do NFZ.

Drugim krokiem jest złożenie skargi w oddziale wojewódzkim NFZ. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • bezpośrednio w siedzibie oddziału lub jego delegaturze
 • wysłać pocztą na adres oddziału lub właściwej dla siedziby świadczeniodawcy delegatury
 • wysłać faksem
 • przesłać skargę na adres e-mail (w przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym lub nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pracownik NFZ za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie złożonej skargi lub wniosku o te dane w terminie siedmiu dni. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu tego uzupełnienia do Funduszu.)
 • przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP

Ostatnią rzeczą w całym tym procesie jest czekanie na informację zwrotną. Każda skarga jest na wstępie analizowana w odniesieniu do obowiązujących przepisów oraz postanowień umowy wiążącej danego świadczeniodawcę z oddziałem wojewódzkim NFZ. Jeżeli istnieje konieczność prowadzenia postępowania wyjaśniającego - świadczeniodawca proszony jest złożenie wyjaśnień lub zajęcie stanowiska w danej sprawie. W niektórych przypadkach konieczne jest również przeprowadzenie kontroli u świadczeniodawcy.
 

Pomoc zawsze można również uzyskać w Biurze Rezcznika Praw Pacjenta. Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590.

Źródło: NFZ

 

 

Podziel się
Następny artykuł

Dokumentacja medyczna prowadzona przez świadczeniodawcę (w przychodni, szpitalu, poradni) jest własnością świadczeniodawcy, jednak masz pełne prawo wg... czytaj dalej