Reklama
Powszechny dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej? Projekt ustawy przyjęty przez rząd
Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł wywiązuje się z zapowiedzi wprowadzenia powszechnego dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej – elementu zapowiadanej reformy systemowej służby zdrowia.

Przedstawiony przez Ministra Zdrowia i przyjęty 13 września 2016 roku przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw zakłada rezygnację z dochodzenie przez NFZ roszczeń od nieubezpieczonych pacjentów za świadczenia udzielone im w ramach POZ.

Odstąpienie od roszczeń

Celem zmiany jest odstąpienie od dochodzenia roszczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w przypadku skorzystania np. przez członka rodziny osoby ubezpieczonej ze świadczeń POZ w sytuacji, gdy osoba ta:

  • nie została zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, choć spełniała przesłanki do tego zgłoszenia lub

  • została wyrejestrowana (np. podjęła czasowe zatrudnienie, a następnie po zakończeniu okresu tego ubezpieczenia nie został dopełniony obowiązek jej ponownego zgłoszenia).

W takich sytuacjach pacjent, który skorzysta z podstawowej opieki zdrowotnej, nie będzie obciążany kosztami – choć wg. przepisów ustawy jest nieubezpieczony.

Koszt odstąpienia od dochodzenia roszczeń dla Narodowego Funduszu Zdrowia

Z danych NFZ wynika, że w latach 2013-2015 w ramach postępowań administracyjnych (prowadzonych przy windykacji kosztów) wydano prawie 13 tys. decyzji administracyjnych na kwotę ponad 22 mln zł. W przypadku świadczeń POZ wartość ww. decyzji wyniosła 1 210 zł. Fundusz jest w trakcie rozpatrywania spraw dotyczących udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu POZ o wartości 258 560 zł.

Szacuje się, że tylko w przypadku maksymalnie 30% tej kwoty mogłyby zostać wydane decyzje administracyjne o obowiązku poniesienia kosztów, co daje szacunkową kwotę 77 568 zł. W sumie na przestrzeni dwóch lat wartość windykowanych przez Fundusz świadczeń z zakresu POZ wyniesie ok. 78 778 zł, co stanowi 0,3% w stosunku do ogólnej kwoty windykacji wynikającej z wydanych decyzji we wszystkich rodzajach świadczeń.

Z tych analiz wynika, że koszt świadczeń opieki zdrowotnej w POZ zrealizowanych na rzecz osób nieubezpieczonych jest nieistotny z punktu widzenia gospodarki finansowej Funduszu. Odstąpienie od dochodzenia roszeń przez NFZ obejmuje też świadczenia udzielone w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, gdyż są to świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Odstąpienie od dochodzenia roszczeń przez NFZ nie dotyczy leków przypisanych w trakcie udzielonego świadczenia

Zaproponowana zmiana nie obejmuje poniesionych przez Fundusz kosztów z zakresu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę wystawioną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. NFZ będzie dochodził ich kosztów na dotychczasowych zasadach.

Co stanie się z postępowaniami prowadzonymi przez NFZ w zakresie dochodzenia roszczeń za udzielone świadczenia w ramach POZ?

Projekt zawiera przepisy, zgodnie z którymi:

  • umarza się postępowania mające na celu wydanie decyzji administracyjnych ustalających obowiązek ponoszenia tych kosztów oraz

  • następuje umorzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących tych należności.

Możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

Jeżeli chodzi o świadczenia udzielone w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, NFZ nie będzie dochodził tych kosztów bez względu na dopełnienie obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Natomiast w przypadku świadczeń udzielonych w ramach pozostałych zakresów świadczeń, projekt ustawy przewiduje, że odstąpienie od windykacji nastąpi, gdy pacjent – we wskazanych w ustawie terminach, (tj. w terminie 30 dni od udzielenia świadczenia lub 30 dni od dnia poinformowania przez NFZ o wszczęciu postępowania mającego na celu dochodzenie tych roszczeń) – zostanie zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego. Niedopełnienie tego obowiązku przez pacjenta będzie skutkować poniesieniem kosztów leczenia.

Postępowania prowadzone przez NFZ w zakresie dochodzenia roszczeń za udzielone świadczenia inne niż w podstawowej opiece zdrowotnej

Wprowadzana „abolicja” ma na celu także umożliwienie Funduszowi odstąpienie od prowadzenia postępowań (wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy) w sprawie zwrotu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych pacjentom, którzy de facto byli uprawnieni do świadczeń, a zobowiązane do zwrotu kosztów powstało tylko w wyniku niedopełnienia obowiązków zgłoszeniowych. Odstąpienie od tych postępowań nastąpi w przypadku dopełnienia tego obowiązku w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie tych przepisów.

Przywrócenie finansowania szczepień ochronnych z budżetu państwa

Koszt powrotu do finansowania obowiązkowych szczepień ochronnych w 2017 r. wyniesie ok. 142 mln zł. W latach 2017-2026 na ten cel trzeba będzie wyasygnować ok. 1 573 mln zł.

W związku z tym zrezygnowano z rozwiązań, zgodnie z którymi od 2017 r. to NFZ miał finansować zakup obowiązkowych szczepionek.

Nabywanie i sprzedaż szczepionek przez podmioty prowadzące działalność leczniczą

W obecnym stanie prawnym pacjent musi kupić szczepionkę w aptece, a następnie przynosi ją do lekarza w celu wykonania szczepienia. Szczepionki są specyficznymi produktami leczniczymi, których przechowywanie wymaga zachowania łańcucha chłodniczego zapewniającego ich bezpieczne stosowanie. Dlatego proponuje się umożliwienie nabywania i sprzedaży szczepionek przez podmioty prowadzące działalność leczniczą, co zwiększy bezpieczeństwo obrotu tymi produktami i pozwoli na lepsze zabezpieczenie ich jakości przez wprowadzenie obowiązku zachowania łańcucha chłodniczego na każdym etapie obrotu.

Aby umożliwić pacjentowi wybór gdzie chce nabyć szczepionkę proponuje się, aby była również możliwość nabywania ich u lekarza. Zmiana taka nie wpłynie jednak na cenę szczepionek. Zawsze będzie bowiem możliwość zakupu szczepionki w aptece.

Projekt ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów 13 września 2016 roku i skierowany do Sejmu dnia 22 września 2016 roku.


Źródło: MZ

 

Podziel się
Następny artykuł

Prawie dwa miliony zwolnień lekarskich na opiekę nad chorymi bliskimi wzięli Polacy w całym ubiegłym roku. Wolne od pracy z powodu choroby członka rod... czytaj dalej