Reklama
Medycyna pracy - podstawowe informacje

Służba medycyny pracy została utworzona w celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, a także w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

Jej zadaniem jest również aktywne oddziaływanie na poprawę przez pracodawcę warunków pracy i ograniczanie w ten sposób ryzyka zawodowego. Systematyczna kontrola zdrowia zatrudnionych, obejmuje procedury i badania służące ocenie stanu zdrowia pracowników ukierunkowane na identyfikowanie elementów pozostających w związku przyczynowym z warunkami pracy. W ramach kontroli zdrowia osoby pracujące otrzymują informacje i wskazania lekarskie odnośnie sposobów zapobiegania niekorzystnym zmianom w stanie zdrowia.

Zadania służby medycyny pracy wykonywane są przez:

 • lekarzy;
 • pielęgniarki;
 • psychologów;
 • inne osoby o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby.

Osoby realizujące zadania służby medycyny pracy przy wykonywaniu czynności zawodowych są niezależne od pracodawców, pracowników oraz innych podmiotów, na których zlecenie realizują zadania tej służby.

Służba medycyny pracy dotyczy:

 1. pracowników;
 2. osób pozostających w stosunku służbowym;
 3. osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą;
 4. kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
 5. uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;
 6. osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywających w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

Obowiązek objęcia profilaktyczną opieką zdrowotną spoczywa na:

 1. pracodawcach;
 2. szkole lub szkole wyższej lub organizatorze kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
 3. jednostce uprawnionej do prowadzenia studiów doktoranckich;
 4. podmiocie zatrudniającym (w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolność w zakładach karnych, aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności).

Badania profilaktyczne

Badanie profilaktyczne wykonywane w ramach medycyny pracy, przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, które powinno zawierać określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane, określenie stanowiska pracy, informacje o występowaniu na stanowisku czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Pracodawcy ponoszą koszty przeprowadzanych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej ze względu na warunki pracy oraz finansują wybrane przez siebie świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, należące do zadań służby medycyny pracy.

Źródło: MZ

Podziel się
Następny artykuł

Omawiane elementy powinny zapewnić dostęp do opieki medycznej i pomoc w razie potrzeby. czytaj dalej