Reklama
Zasady i wykaz leczenia uzdrowiskowego w 2019 r.

Rodzaje leczenia uzdrowiskowego:

  • Szpitalne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych - pobyt trwa 21 dni, jest bezpłatny.
  • Sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych - pobyt trwa 21 dni, ubezpieczony ponosi częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia, wysokość odpłatności uzależniona jest od standardu pokoju i sezonu.
  • Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym - pobyt trwa 28 dni, jest bezpłatny.
  • Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym - pobyt trwa 28 dni, ubezpieczony ponosi częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia, wysokość odpłatności uzależniona jest od standardu pokoju i sezonu.
  • Szpitalne leczenie uzdrowiskowe dla dzieci od 3 do 18 roku życia - pobyt trwa 27 dni, bezpłatny, uzdrowisko zapewnia naukę w ramach szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.
  • Sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe dla dzieci pod opieką osoby dorosłej od 3 do 6 roku życia - pobyt trwa 21 dni, dla dzieci bezpłatny, opiekun dziecka ponosi pełny koszt pobytu według cennika zakładu lecznictwa uzdrowiskowego.
  • Ambulatoryjne leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych i dzieci - trwa od 6 do 18 dni zabiegowych, ubezpieczony we własnym zakresie pokrywa koszty zakwaterowania.

Wykaz uzdrowisk w Polsce

·         Uzdrowiska nizinne (18): Augustów, Krasnobród, Busko Zdrój, Nałęczów, Ciechocinek, Połczyn Zdrój, Goczałkowice Zdrój, Przerzeczyn Zdrój, Gołdap, Solec Zdrój, Uniejów, Horyniec Zdrój, Supraśl, Inowrocław, Swoszowice, Konstancin, Swoszowice, Wieniec Zdrój

·         Uzdrowiska nadmorskie (6): Kamień Pomorski, Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka, Sopot, Dąbki

·         Uzdrowiska podgórskie (14): Cieplice Zdrój, Piwniczna Zdrój, Czerniawa Zdrój, Polanica Zdrój, Długopole Zdrój, Polańczyk, Duszniki Zdrój, Rymanów Zdrój, Iwonicz Zdrój, Szczawno Zdrój, Kudowa Zdrój, Ustroń, Muszyna Zdrój, Wapienne

·         Uzdrowiska górskie (8): Jedlina Zdrój, Szczawnica, Krynica Zdrój, Świeradów Zdrój, Lądek Zdrój, Wysowa Zdrój, Rabka Zdrój, Żegiestów Zdrój

·         Sanatorium w urządzonym wyrobisku górniczym (1): Wieliczka

 

 

Liczba oczekujących i czas oczekiwania

Typ leczenia sanatoryjnego

Ilość pacjentów odwiedzających sanatorium w okresie 01.01.2019 – 11.06.2,19

Aktualna liczba osób oczekujących

Dotychczasowy średni czas oczekiwania

Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych

6645

24 tysiące

18-19 miesięcy

Uzdrowiskowe leczenie w szpitalu uzdrowiskowym dorosłych

994

370

6 miesięcy

Uzdrowiskowa rehabilitacja w szpitalu dla dorosłych

245

43

5 miesięcy

Uzdrowiskowa rehabilitacja sanatoryjna dorosłych

130

325

12-13 miesięcy

Uzdrowiskowe leczenie dzieci

66

0

Brak kolejki

 

 

Rezygnacje z leczenia uzdrowiskowego

W przypadku rezygnacji z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe należy w trybie natychmiastowym pisemnie powiadomić o tym fakcie Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ – Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego oraz odesłać oryginał potwierdzonego skierowania.

Oddział Funduszu uznaje zwrot za zasadny, gdy powodem jest:

  1. wypadek losowy
  2. choroba Świadczeniobiorcy

Oba przypadki na podstawie pisemnego i udokumentowanego uzasadnienia oraz przedstawionej dokumentacji medycznej.

 

 

Koszty ponoszone przez Pacjenta

·         przejazd na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego,

·         częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym

·         opłata uzdrowiskowa w kwocie nie większej niż 4,33 zł dziennie

·         koszty pobytu opiekuna

 

Odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym nie ponoszą:

·         dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej - do ukończenia lat 26

·         dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku

·         dzieci uprawnione do renty rodzinnej

 

Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym różnicuje się ze względu na sezon rozliczeniowy, w którym pacjent odbywa leczenie: sezon I - od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia oraz sezon II - od dnia 1 maja do dnia 30 września.

 

Poziom

I sezon
rozliczeniowy
od 1 października
do 30 kwietnia

II sezon
rozliczeniowy
od 1 maja
do 30 września

 

 

w złotych

IA

Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

28,80

36,10

IB

Pokój jednoosobowy w studiu

23,00

33,00

II

Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno -sanitarnego

22,00

29,30

IIIA

Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno -sanitarnym

17,30

24,10

IIIB

Pokój dwuosobowy w studiu

14,60

22,00

IV

Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno -sanitarnego

12,50

17,30

VA

Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno -sanitarnym

11,00

13,10

VB

Pokój wieloosobowy w studiu

10,50

12,00

VI

Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno -sanitarnego

9,40

10,50

 

 

 

Od 19 lipca zmieniają się zasady dotyczące leczenia uzdrowiskowego. Ich zakres jest znaczny i służyć ma kilku celom, którym przyświeca ułatwienie dostępu do osób, które faktycznie potrzebują tej formy pomocy.

 

1.      Możliwość wystawienia kolejnego skierowania jedynie w przypadku, w którym od dnia zakończenia poprzedniej terapii upłynęło co najmniej 12 miesięcy.

Wprowadzenie powyższego rozwiązania podyktowane jest stale wzrastającą liczbą osób, które często natychmiast po zakończeniu pobytu w uzdrowisku, ponownie składają kolejne skierowania, wydłużając tym samym czas oczekiwania na potwierdzenie skierowania. Z danych NFZ wynika, że co roku do oddziałów wojewódzkich Funduszu wpływa ok. 0,5 mln skierowań, z czego ok. 1/3 stanowią skierowania, które wpłynęły w okresie krótszym niż 12 miesięcy od dnia ostatniego zakończonego leczenia. Należy zwrócić uwagę na fakt, że lekarz wystawiający nowe skierowanie zaraz po zakończeniu przez pacjenta poprzedniego leczenia albo rehabilitacji, nie jest w stanie właściwie ocenić wpływu właśnie zakończonej terapii na stan zdrowia pacjenta z uwagi na zbyt krótki czas, jaki upłynął od jej przebycia.

Wprowadzenie nowej regulacji niewątpliwie przyczyni się do bardziej równomiernego
i przejrzystszego zapewnienia dostępu do świadczeń dla pacjentów
i będzie miało znaczący wpływ na skrócenie kolejki oczekujących na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Zaznaczyć należy, że przepis ten nie będzie miał zastosowania do dzieci oraz do osób dorosłych, kierowanych do szpitali
i ambulatoriów uzdrowiskowych.

2.      Usunięcie kompetencji lekarza wystawiającego skierowanie do określenia miejsca
i rodzaju leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

Określenie miejsca i rodzaju, nigdy nie było wiążące dla lekarza specjalisty dokonującego potwierdzenia skierowania, zatem jest to pozycja zbędna i jej usunięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na system obsługi skierowań. Do tej pory umieszczona przez lekarza na skierowaniu propozycja np. miejsca skierowania pacjenta w istocie pozostawała bez znaczenia, gdyż dopiero lekarz specjalista, zatrudniony
w oddziale wojewódzkim NFZ, dokonujący oceny zasadności skierowania, posiada wiedzę, które z zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzą świadczenia
w zakresie profilu determinowanego jednostką chorobową, stanowiącą podstawę skierowania, wraz z oceną schorzeń współistniejących oraz innych danych medycznych, wynikających z treści skierowania lub dołączonej dokumentacji medycznej oraz dostępnością miejsc w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Lekarz proponujący
w skierowaniu pobyt w danym uzdrowisku nie posiada wiedzy co do ilości, profilowości i dostępności miejsc udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na terenie kraju.

Ewentualne późniejsze rozbieżności między zaproponowanym miejscem leczenia albo rehabilitacji a miejscem przyznanym przez oddział wojewódzki NFZ, często rodzą niezadowolenie pacjentów, przekonanych o pobycie w uzdrowisku określonym przez lekarza wystawiającego skierowanie. Mając na uwadze, że sytuacje takie często powodują rezygnację pacjentów z przyznanego świadczenia lub też ponawianie skierowań celem uzyskania pożądanego miejsca realizacji świadczeń, wprowadzenie proponowanej zmiany należy uznać za zasadne.

3.      Obowiązek dostarczenia skierowania do oddziału wojewódzkiego NFZ, w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia, pod rygorem utraty ważności skierowania.

Powyższe rozwiązanie ma na celu z jednej strony ujednolicenie trybu obsługi skierowań m.in. względem skierowań na rehabilitację leczniczą, które także zachowują ważność przez okres 30 dni od dnia wystawienia. W ocenie Ministra Zdrowia, brak terminu ważności skierowania, powodujący jego funkcjonowanie przez nieokreśloną długość czasu, jest sytuacją wysoce niepożądaną. W szczególności należy zauważyć,
że skierowanie takie może być przekazane do oceny oddziałowi NFZ w dowolnym momencie od dnia jego wystawienia, często rodząc sytuację, w której lekarz specjalista NFZ dokonuje oceny skierowania, nieodzwierciedlającego faktycznego stanu zdrowia pacjenta kierowanego do uzdrowiska.

W konsekwencji, lekarz NFZ oceniając skierowanie działa na podstawie niepełnych informacji na temat stanu zdrowia świadczeniobiorcy, co w przypadku potwierdzenia skierowania i wyjazdu pacjenta do uzdrowiska, może skutkować odmową leczenia albo rehabilitacji na miejscu planowanej realizacji świadczeń.

4.      Zniesienie obowiązku weryfikacji skierowań po upływie 18 miesięcy od dnia ich wystawienia.

Wprowadzenie powyższych zmian postulowane było m.in. przez środowisko lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i uzasadnione jest faktem przekroczenia w większości oddziałów wojewódzkich NFZ 18 miesięcy czasu oczekiwania na leczenie sanatoryjne osób dorosłych, co rodzi konieczność dokonania weryfikacji znacznej większości skierowań oczekujących na potwierdzenie, często związanej z wizytą pacjenta u lekarza oraz skierowaniem na ponowne badania diagnostyczne. Mając na uwadze,
że w przypadku skierowań, wystawionych przez lekarzy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, czas oczekiwania często przekracza termin weryfikacji skierowania,
w konsekwencji dochodzi do wydłużenia kolejki osób oczekujących do poradni.
Z informacji przekazanych przez NFZ wynika, że przeprowadzenie czasochłonnego
i kosztownego procesu weryfikacji skierowań po 18 miesiącach od dnia ich wystawienia, nie daje gwarancji aktualności informacji o stanie zdrowia pacjenta kierowanego do uzdrowiska. W praktyce, lekarze ubezpieczenia zdrowotnego zwykle odsyłają zweryfikowane skierowania, nie uwzględniając aktualnego stanu zdrowia pacjenta, a w szczególności powstałych od czasu wystawienia skierowania przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego, co w konsekwencji może prowadzić do skierowania przez oddział wojewódzki NFZ do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej pacjenta, posiadającego przeciwwskazania, uniemożliwiające realizację świadczeń. Pacjent taki, w przypadku stawienia się
w uzdrowisku, po przeprowadzeniu badania wstępnego zostanie poinformowany
o braku możliwości skorzystania ze świadczeń, co z jednej strony spotka się z jego niezadowoleniem, gdyż ponosi koszty dojazdu do uzdrowiska i rezerwuje własny czas na pobyt, a z drugiej czyni proces leczenia nieskutecznym i rodzi koszty po stronie świadczeniodawców, rezerwujących pacjentowi miejsce na czas terapii.

Niezależnie od powyższego, jak informuje Narodowy Fundusz Zdrowia, liczba weryfikowanych skierowań na leczenie uzdrowiskowe w 2015 r. przekroczyła 268 tys., a w 2016 r. – 291 tys., natomiast w 2017 r. – 350 tys. Wiąże się to z ponoszeniem przez oddziały wojewódzkie NFZ dodatkowych kosztów, związanych z wysyłką skierowań. Na korespondencję ze świadczeniodawcami w zakresie weryfikacji skierowań, oddziały wojewódzkie Funduszu wydały w roku 2015 szacunkowo ok. 1,4 mln zł, w roku 2016 – ok. 1,5 mln zł, natomiast w roku 2017 koszty wysyłki skierowań do weryfikacji wyniosły ok. 2 mln zł.

Proponowana zmiana nie wpłynie negatywnie na system realizacji świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, jednocześnie zapewniając znaczne oszczędności środków publicznych.

 

5.      Wprowadzono obowiązek realizacji badania RTG klatki piersiowej jedynie
w przypadku stwierdzenia przez lekarza zaistnienia wskazań medycznych
.

Należy zaznaczyć, że rozwiązanie takie stanowi realizację postulatu Podlaskiego Związku Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie, którzy wystąpili
z wnioskiem o zaprzestanie kierowania pacjentów na badania radiologiczne klatki piersiowej w związku z wystawianiem skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, wskazując na szkodliwość napromieniowania przy wykonywaniu tego badania oraz znikomą przydatność diagnostyczną.

6.      Umieszczenie na skierowaniu pozycji, w której lekarz kierujący zobowiązany będzie określić fakt przebytego przez pacjenta w ciągu 5 lat poprzedzających wystawienie skierowania leczenia onkologicznego.

Podyktowana jest to koniecznością przekazania do NFZ informacji, mających istotny wpływ na możliwość dokonania prawidłowej weryfikacji skierowania. Mając na uwadze, że wystąpienie okoliczności przebytego leczenia onkologicznego, stanowiącej często przeciwwskazanie do leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej jest czynnikiem możliwie dyskwalifikującym z tej formy leczenia nawet po upływie kilku lat od zaistnienia, zasadnym wydaje się być wyszczególnienie
w przeprowadzanym wywiadzie lekarskim tej informacji na temat stanu zdrowia pacjenta.

7.      Skierowania wystawione do dnia wejścia w życie zmienionych przepisów, są realizowane na dotychczasowych zasadach. Od 19 lipca obowiązują już nowe zasady
i nowe druki skierowania.

Źródło: Podkarpacki Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w
Rzeszowie

Podziel się
Następny artykuł

Projekt wykazu został sporządzony na podstawie obowiązującego obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych... czytaj dalej