Reklama
Jak wyjechać na leczenie do sanatorium?
Pobyt w sanatorium ma przywrócić pacjentowi zdrowie lub samodzielność ruchową i społeczną, wykorzystując naturalne surowce lecznicze. Jak się na niego dostać?

Bez skierowania ani rusz!

W zakładach lecznictwa uzdrowiskowego świadczenia są udzielane na podstawie:

 • skierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową, wystawionego przez lekarza;
 • zaświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z określonych świadczeń zdrowotnych w danym uzdrowisku, wystawionego przez lekarza.

Lekarz, kwalifikując pacjenta do leczenia uzdrowiskowego lub na rehabilitację uzdrowiskową, bierze pod uwagę:

 • stan zdrowia pacjenta;
 • możliwość leczenia uzdrowiskowego przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych;
 • przebieg choroby, która jest wskazaniem do leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, w ramach kierunków leczniczych uzdrowisk;
 • efekty przebytego w przeszłości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, jeżeli pacjent korzystał z tej formy leczenia lub rehabilitacji;
 • zdolność pacjenta do samoobsługi i samodzielnego poruszania się lub jego zdolność do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się na wózku inwalidzkim.

Czas oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe

Wystawiając skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową dla dorosłych, lekarz bierze pod uwagę zalecaną częstotliwość korzystania z tych świadczeń (nie częściej niż raz na 18 miesięcy).

W poszczególnych województwach czas oczekiwania na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach lecznictwa uzdrowiskowego jest inny. Zależy od ilości pacjentów, którzy złożyli skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową w danym oddziale NFZ. Na leczenie sanatoryjne najdłużej czekają dorośli.

W skierowaniu lekarz może wskazać proponowane miejsce i rodzaj leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej – nie jest to jednak wiążące dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego przesyła skierowanie do oddziału wojewódzkiego NFZ. Może być ono przesłane także przez pacjenta, którego dotyczy.

UWAGA! Skierowanie wystawiane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie gwarantuje, że pacjent będzie mógł się leczyć w uzdrowisku. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową musi być potwierdzone przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta. Jeżeli nie można ustalić miejsca zamieszkania – przez oddział wojewódzki Funduszu właściwy dla siedziby świadczeniodawcy, który wystawił skierowanie.

Skierowanie powinno być rozpatrzone w ciągu 30 dni od jego wpłynięcia do oddziału. Ten termin może zostać przedłużony z przyczyn proceduralnych o 14 dni.

Jeśli skierowanie nie zostanie potwierdzone przez NFZ, jest zwracane lekarzowi, który je wystawił, z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia skierowania. Oddział wojewódzki NFZ zawiadamia także pacjenta o tym, że skierowanie nie zostało rozpatrzone – ma na to 30 dni od otrzymania skierowania. Od negatywnej decyzji NFZ w tej sprawie nie można się odwołać.

Skierowanie, którego oddział wojewódzki NFZ nie potwierdził z powodu braku miejsc w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, jest umieszczane w dokumentacji prowadzonej przez ten oddział. W takiej sytuacji pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących.

Osoby zatrudnione przy produkcji wyrobów zawierających azbest, zatrudnione w zakładach, które stosowały azbest w produkcji 28 września 1997 r. lub przed tą datą, mogą korzystać z leczenia uzdrowiskowego raz w roku i są zwolnieni z opłat z tym związanych.

Sanatorium - czas trwania leczenia

Leczenie w uzdrowisku trwa:

 • 27 dni – uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat;
 • 21 dni – uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat, dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych, uzdrowiskowe leczenie szpitalne dla dorosłych oraz uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dla dorosłych;
 • 28 dni – uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym i sanatorium uzdrowiskowym;
 • od 6 do 18 dni – uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dzieci i dorosłych.

Przeciwwskazania do leczenia w sanatorium

Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, to:

 • stan, w którym leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacja uzdrowiskowa przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych mogłyby spowodować pogorszenie stanu zdrowia pacjenta;
 • choroba zakaźna w fazie ostrej;
 • ciąża i połóg;
 • czynna choroba nowotworowa oraz okres przed upływem:
 • 5 lat w przypadku: czerniaka złośliwego, białaczki, ziarnicy złośliwej, chłoniaków złośliwych, nowotworów nerki,
 • 12 miesięcy w przypadku innych nowotworów złośliwych od zakończenia leczenia operacyjnego, chemioterapii lub radioterapii – z wyłączeniem leczenia hormonalnego.

Pobyt w sanatorium - ile to kosztuje?

Pacjent ponosi następujące koszty:

 • przejazd na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową;
 • częściowa odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym;
 • opłata uzdrowiskowa – maksymalnie 4,32 zł dziennie (wysokość opłaty się zmienia);
 • koszt pobytu opiekuna.

Kosztów wyżywienia i zakwaterowania w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci, sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci i sanatorium uzdrowiskowym nie ponoszą:

 • dzieci i młodzież do ukończenia 18 lat, a jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia 26 lat;
 • dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku;
 • dzieci uprawnione do renty rodzinnej.

Koszty pobytu w sanatorium uzdrowiskowym różnią się w zależności od sezonu rozliczeniowego, w którym pacjent odbywa leczenie:

SEZON I – od 1 października do 30 kwietnia;

SEZON II – od 1 maja do 30 września.

Warunki zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym, różnią się w zależności od standardu pokoju:

 • POZIOM I:
  • pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
  • pokój jednoosobowy w studiu;
 • POZIOM II: pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;
 • POZIOM III:
  • pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
  • pokój dwuosobowy w studiu;
 • POZIOM IV: pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego;
 • POZIOM V:
  • pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
  • pokój wieloosobowy w studiu;
 • POZIOM VI:
  • pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego.

(przez pokój w studiu należy rozumieć jeden z dwóch lub więcej pokoi posiadających wspólną łazienką i przedpokój)

Opłata jest pobierana przed rozpoczęciem pobytu (najpóźniej pierwszego dnia pobytu).
Jeżeli pobyt pacjenta w sanatorium uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych, wysokość opłaty oblicza się z uwzględnieniem liczby dni przypadających w danym sezonie rozliczeniowym.

Źródło: MZ

Podziel się
Następny artykuł

Uzdrowisko to obszar, na terenie którego jest prowadzone lecznictwo określonych schorzeń. Co konkretnie można leczyć w polskich uzdrowiskach? czytaj dalej